Dr. Sarkadi Imre

KÖZJEGYZŐI IRODÁJA

Közjegyző

A közjegyző és a közjegyzői eljárás az Ön jogait tárgyilagosan, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben - tehát közokiratok készítésénél, az okiratok megőrzésénél, a pénz, értéktárgy bizalmi őrzése során, a hagyatéki eljárásban vagy tanácsadás esetén - a jog vita nélküli érvényesülését segítse elő.
Az ország egész területén működő közjegyzői kar munkája során a függetlenség, pártatlanság, szakszerűség érvényesülése mellett a jog vitán felül álló érvényre jutásáért tevékenykedik.

A közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadványt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyző személyétől függetlenül a közjegyzői irattárak is biztosítják.
A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van, arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel.

A közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye. Amennyiben az Ön szerződő partnere nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét, Ön megelőző bírósági eljárás nélkül bírósági végrehajtást kérhet. A közokirattal a per költségét és időt takarít meg, kizárja a per kockázatát.

A hagyatéki eljárás lefolytatása a közjegyző hatáskörébe tartozik. A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatást megkapják. A közjegyző öröklési bizonyítványt állít ki, ha csak az Ön örökösi minőségét kell igazolni. Az öröklési bizonyítvány kiállítását az örökösökként érdekelt a hagyatéki hitelező és a végrendeleti végrehajtó is kérheti.

A közjegyző nemcsak aláírást és másolatot hitelesít, váltóóvást vesz fel, hanem más jogi jelentőségű tényt, különös bizonyító erővel tanúsít. Ilyen lehet gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, sorsolás, személy életben létének tanúsítása.
A közjegyző közhitelű nyilvántartások -cég-, ingatlan-nyilvántartás -adatairól is állíthat ki igazolást.

Okirat, pénz és értékpapír megőrzése

A közjegyzőt a törvény okirat, pénz és értékek megőrzésére hatalmazza fel. Pénz és érték bizalmi őrzésére a közjegyző akkor jogosult, ha erre Ön közjegyzői okirat készítése során, és azzal összefüggésben részére megbízást adott.
A bizalmi őrzés intézménye a szerződési feltételek teljesítésének biztosítéka. A közjegyző őrizetében lévő értékek kezelését a közjegyzői kamara folyamatosan ellenőrzi.

Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása

A megsemmisült vagy elveszett értékpapír, betétkönyv pótlásához a közjegyző segítséget nyújt.

Mivel a hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le, különösen járatos a végintézkedések (végrendelet, öröklési-, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás stb) elkészítésében. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia az abban foglaltak feltétlen érvényesülésére.

Végintézkedések országos nyilvántartása

A végintézkedésének holléte kívánságára bekerül az országos számítógépes nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével a közjegyző az Ön végintézkedéséről tudomást szerez és biztosítja annak érvényesülését.

Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez a közjegyző az Ön számára közokiratot készít, vagy aláírását hitelesíti.

Teljes körű jogi szolgáltatás

A közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozattal vagy jogügylettel összefüggésben, az esetek nagy részében még egyéb teendő is van. Szükséges pl. gyámhatósági engedély, nyilatkozat beszerzése, ingatlan nyilvántartásba, cégjegyzékbe történő bejegyeztetés. A közjegyzői szolgáltatás teljeskörűsége azt jelenti, hogy a megbízás alapján a közjegyző hatósági eljárásokban is képviseli Önt, és így elkerülhető a hosszas utánjárás.

Szabott díjak

A közjegyzőt a felek részére nyújtott jogi szolgáltatásért a jogszabályban megállapított díjazás illeti meg. A díjszabás alkalmazása a közjegyző számára kötelező. A díjszabás megbízható és díja a legtöbb esetben alacsonyabb, mint gondolná.

A közjegyzőt és munkatársait az eljárás során tudomására jutott minden adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a közjegyzői működés megszűnése után is fennáll. A titkot - még hatóságnak is - csak az Ön hozzájárulásával szolgáltathatja ki.

Közreműködés megtagadása

A közjegyző köteles megtagadni közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, pl: jogszabályba ütköző szerződés, jogszabály megkerülésével kötött ügylet, tiltott vagy tisztességtelen megegyezés esetén.

A közjegyzői szolgálat

A közjegyzőt az igazságügyi miniszter nevezi ki. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam- és jogtudományi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat.

A közjegyzők működésének felügyelete

A közjegyző tevékenységét az igazságügyi szervek és a közjegyzői kamara ellenőrzi.

A legteljesebb függetlenség

A közjegyző tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve és nem utasítható. A közjegyző a hatályos jogszabályok keretei között, pontosan és lelkiismeretesen köteles eljárni.
Több érdekelt fél esetén a közjegyző nem az egyikük képviselője, hanem valamennyi fél pártatlan tanácsadója. Még felkérés esetén sem nyújthat segítséget jogszabályba ütköző, vagy tisztességtelen ügyben.

Közjegyző - elérhető közelségben

Közjegyzőt nem csak a nagyvárosokban, hanem sok olyan településen is talál, ahol bíróság, vagy egyes hatóságok, pénzintézetek nem működnek. Az állam gondoskodik arról, hogy a közjegyző az ország bármely részén elérhető közelségben legyen az állampolgárok számára.

A közjegyzők adatait többek között a hivatalos telefonkönyv is tartalmazza.